Chăm sóc khách hàng
+84 901 379 116
Dịch vụ
+84 901 888 499
Email: sales@vietan-enviro.com
 
CSKH
+84 987 128 436
Dịch vụ
+84 901 379 116
QUAN TRẮC NƯỚC THẢI
Quan trắc nước thải tự động là hệ thống được lắp đặt tại nơi nước thải đã qua xử lý các yếu tố ô nhiễm.
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC NƯỚC SẠCH
Hệ thống quan trắc chất lượng nước sạch là hệ thống giám sát chất lượng nước phục vụ sinh hoạt, ăn uống từ nhà máy cấp nước
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM
Quan trắc nước ngầm là việc đo lường mực nước và chất lượng nước nằm bên dưới mặt đất từ vài mét, vài chục mét hoặc vài trăm mét.
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC NƯỚC SÔNG
Quan trắc nước mặt tự động là quá trình đo đạc các yếu tố tác động lên chất lượng nước trên bề mặt sông hồ một cách liên tục
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC NƯỚC BIỂN
Nội dung đang cập nhật......
QUAN TRẮC KHÍ THẢI
Khí thải công nghiệp là chất thải tồn tại ở trạng thái khí hoặc hơi phát sinh từ hoạt động sản xuất, dịch vụ công nghiệp
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC KHÍ XUNG QUANH
Trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh là một tổ hợp máy móc, thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG
Quan trắc khí tượng thủy văn là quá trình quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống các thông số
 
 
Số trạm đã lắp đặt
389
trạm nước thải
QUAN TRẮC NƯỚC THẢI
Quan trắc nước thải tự động là hệ thống được lắp đặt tại nơi nước thải đã qua xử lý các yếu tố ô nhiễm.
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC NƯỚC SẠCH
Hệ thống quan trắc chất lượng nước sạch là hệ thống giám sát chất lượng nước phục vụ sinh hoạt, ăn uống từ nhà máy cấp nước
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM
Quan trắc nước ngầm là việc đo lường mực nước và chất lượng nước nằm bên dưới mặt đất từ vài mét, vài chục mét hoặc vài trăm mét.
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC NƯỚC SÔNG
Quan trắc nước mặt tự động là quá trình đo đạc các yếu tố tác động lên chất lượng nước trên bề mặt sông hồ một cách liên tục
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC NƯỚC BIỂN
Nội dung đang cập nhật......
QUAN TRẮC KHÍ THẢI
Khí thải công nghiệp là chất thải tồn tại ở trạng thái khí hoặc hơi phát sinh từ hoạt động sản xuất, dịch vụ công nghiệp
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC KHÍ XUNG QUANH
Trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh là một tổ hợp máy móc, thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG
Quan trắc khí tượng thủy văn là quá trình quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống các thông số
 
Số trạm đã lắp đặt
389
trạm nước thải
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
100%
Trạm quan trắc
đáp ứng nhu cầu khách hàng và luật định của Việt Nam
 
Việt An Community