Skip to content

Nước mặt

Nước mặt

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Nhiệt độ
pH
TSS
COD
DO
NO3
NH4
PO4
TN
TP
TOC
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 100
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 100
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 700
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 700
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 200
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 200
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Cảm biến đo Oxy hòa tan FDO 70x IQ (SW)
Cảm biến đo Oxy hòa tan FDO 70x IQ (SW)
5.0
Xuất xứ: Đức