Skip to content

Nước thải

Nước thải

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Nhiệt độ
Lưu lượng
Độ màu
pH
TSS
COD
Amoni
TN
TP
TOC
Clo dư
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
5.0
Xuất xứ: Áo
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
5.0
Xuất xứ: Áo
Cảm biến đo mức và lưu lượng bằng Radar Rosemount™ 1208 AN
Cảm biến đo mức và lưu lượng bằng Radar Rosemount™ 1208 AN
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Máy phân tích tổng Arsenic hòa tan Micromac Arsenic
Máy phân tích tổng Arsenic hòa tan Micromac Arsenic
5.0
Xuất xứ: Ý
Máy phân tích tổng Phốt pho Micromac C Total phosphorus
Máy phân tích tổng Phốt pho Micromac C Total phosphorus
5.0
Xuất xứ: Ý
Máy phân tích tổng Nitơ Micromac C Total Nitrogen
Máy phân tích tổng Nitơ Micromac C Total Nitrogen
5.0
Xuất xứ: Ý