Skip to content

Surface Water

Nước mặt

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Temperature
pH
TSS
COD
DO
NO3
NH4
PO4
TN
TP
TOC
The Aqua Troll 100 multi-parameter sensor
The Aqua Troll 100 multi-parameter sensor
5.0
Origin: USA
Aqua Troll 700 multi-parameter sensor.
Aqua Troll 700 multi-parameter sensor.
5.0
Origin: USA
The Aqua Troll 200 multi-parameter sensor
The Aqua Troll 200 multi-parameter sensor
5.0
Origin: USA
The FDO 70x IQ (SW) dissolved oxygen sensor
The FDO 70x IQ (SW) dissolved oxygen sensor
5.0
Origin: Germany