Skip to content

Wastewater

Nước thải

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Temperature
Lưu lượng
Độ màu
pH
TSS
COD
Amoni
TN
TP
TOC
Clo dư
SQ-R radar flow sensor
SQ-R radar flow sensor
5.0
Origin: Áo
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
5.0
Origin: Áo
The Rosemount™ 1208 AN Radar level and flow sensor
The Rosemount™ 1208 AN Radar level and flow sensor
5.0
Origin: USA
Total Arsenic Dissolved Analyzer Micromax Arsenic
Total Arsenic Dissolved Analyzer Micromax Arsenic
5.0
Origin: Ý
Total Phosphorus Analyzer Micromac C Total Phosphorus
Total Phosphorus Analyzer Micromac C Total Phosphorus
5.0
Origin: Ý
Total Nitrogen Analyzer Micromac C Total Nitrogen
Total Nitrogen Analyzer Micromac C Total Nitrogen
5.0
Origin: Ý