Skip to content
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aeroqual-logo

AQM 65

AQM 65 là một trạm giám sát chất lượng không khí hoàn toàn tích hợp, được kiểm soát nhiệt độ, cung cấp mức độ hiệu suất 'gần tham chiếu' trong thời gian thực cho nhiều khí, hạt bụi và tham số môi trường.
5.0
Origin: New Zealand
Brand: Aeroqual
Parameter: O3, NO 2, NOX, CO, SO2, VOC, H2S, CO2, CH4, TSP, PM10, PM 2.5, PM1, noise and meteorological

    Liên hệ ngay với Việt An

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .