Skip to content

Online Water Analysis

Phân tích nước Online

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Drinking Water
Wastewater
Groundwater
Surface Water
Heavy Metals
Độ đục
Clo dư
pH
Temperature
Độ dẫn điện
Temperature
Lưu lượng
Độ màu
pH
TSS
COD
Amoni
TN
TP
TOC
Clo dư
Mức nước
Lưu lượng nước ngầm
Temperature
Độ dẫn điện
Temperature
pH
TSS
COD
DO
NO3
NH4
PO4
TN
TP
TOC
Mn
Fe
Cu
Al
Hg
Cd
Asen
Cr
The Aqua Troll 100 multi-parameter sensor
The Aqua Troll 100 multi-parameter sensor
5.0
Origin: USA
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
5.0
Origin: Hà Lan
Sensor signal cable: DXT-Cable
Sensor signal cable: DXT-Cable
5.0
Origin: Hà Lan
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
5.0
Origin: Hà Lan
SQ-R radar flow sensor
SQ-R radar flow sensor
5.0
Origin: Áo
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
5.0
Origin: Áo