Skip to content

Drinking Water

Nước cấp

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Độ đục
Clo dư
pH
Temperature
Độ dẫn điện
Thiết bị dò tìm rò rỉ EUREKA 5
Thiết bị dò tìm rò rỉ EUREKA 5
5.0
Origin: Anh
Thiết bị dò tìm rò rỉ ENIGMA
Thiết bị dò tìm rò rỉ ENIGMA
5.0
Origin: Anh
Ortho Phosphate ChemScan Mini Analyzer
Ortho Phosphate ChemScan Mini Analyzer
5.0
Origin: USA
The TetraCon® 700 IQ SW conductivity sensor
The TetraCon® 700 IQ SW conductivity sensor
5.0
Origin: Germany
Thiết bị đo độ dẫn điện – Monitor AMI Solicon 4
Thiết bị đo độ dẫn điện – Monitor AMI Solicon 4
5.0
Origin: Switzerland
Thiết bị đo độ đục – Monitor AMI Turbiwell 7027
Thiết bị đo độ đục – Monitor AMI Turbiwell 7027
5.0
Origin: Switzerland