Skip to content
aqs-1-dust-particulates-gas-monitoring
aqs-1-dust-particulates-gas-monitoring
aeroqual-logo

AQS 1

Được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia môi trường cần giám sát và quản lý các hạt bụi và chất bụi cụ thể, cùng với các khí liên quan, liên tục và thời gian thực trong môi trường ngoại trời
5.0
Origin: New Zealand
Brand: Aeroqual
Parameter: O3/NO2/CO/SO2/H2S/CH4/VOC

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .