Skip to content
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
In-stu-logo

Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 200

Cảm biến đo đa chỉ tiêu bao gồm nhiệt độ, độ dẫn điện, độ nhiễm mặn, chất rắn hòa tan và mức nước. Ứng dụng cho lĩnh vực quan trắc nước mặt.
5.0
Origin: Mỹ
Brand: In-situ
Parameter: Nhiệt độ, độ dẫn điện, độ nhiễm mặn, chất rắn hòa tan và mức nước

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .